بایگانی روزانه: دسامبر 30, 2011

خامنه ای: به اسقبال جنگ می رویم اگر صبر کنیم..شکست حتمی است

حمله کنندگان گروهی هستند بنام عماریون بسجی هایی که مربوط به اقای خامنه ای هستند. خامنه ای صحبتی کرده است و آنها هم حمله کرده اند. حال سئوال اینست که چرا ایشان اینکار را کرده است؟ زمانی که انتخاب کرده است درست قبل از اعتصاب عمومی در انگلستان و اجلاس کشورهای عمومی کشورهای اروپایی بوده است. خب اینکار به کمک اقای کامرون آمده است. رژیم فکر میکند مردم ایران را در لب پرتگاه جنگ و تحریم اقتصادی قرار بدهد. از داخل رژیم به من اطلاع داده اند.دستگاه آقای خامنه ای به این استدلال رسیده است که جنگ حتمی است. اما غربی ها الان آمادگی ندارند. ما اگر صبر بکنیم که دو سال دیگر حمله کنند آنوقت شکست حنمی است. ما باید کاری بکنیم که آنها برانگیخته شوند تا عملی بکنند و تمام بشود و نتوانند دنبالش را بگیرند. علاوه بر اینکه انتخابات هم هست و نگرانی اصلی رژیم تحریم عمومی انتخابات است. نه میتواند باز کند تا تنور انتخابات را داغ کند و نه میتواند ببندد که بسته است مردم در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

بنی صدر :

آنطور که بمن اطلاع داده اند حمله کنندگان گروهی هستند بنام عماریون بسجی هایی که مربوط به اقای خامنه ای هستند.

این رژیم چون در نظرش علم و دانش بی ارج است. خیلی راحت به چماقدارانش عنوان دانشجو میدهد و توجه نمیکند که برای این ملت و نسل جوان این ملت هیجچ آبرویی در دنیا باقی نمیکذارد وقتی به چماقدارن خود عنوان دانشجو میدهد.

رژیم فکر میکند مردم ایران را در لب پرتگاه جنگ و تحریم اقتصادی قرار بدهد. دستگاه آقای خامنه ای به این استدلال رسیده است که جنگ حتمی است. اما غربی ها آمادگی ندارند. ما باید کاری بکنیم که آنها عملی بکنند و تمام بشود.

همان قدر که افکار عمومی در غرب موثر است عزم شما مردم ایران چند بار بیشتر موثر است. کلید مشکل دست شماست.

رادیو عصر جدید: در ایران بار دیگر تحت نام دانشجو به سفارت حمله کردند. در این رابطه تنبیهات جدید علیه بکار رفته است. میخواستم در باره عمل بسیجی ها از شما بپرسم. آیا بدین وسیله میخواهند جنگ را تحمیل کنند؟

بنی صدر:

از اینجا شروع کنیم. این طرف انگلیسی را نمیشود گفت هیچ تقصیری ندارد.امروز من با تلویزیون انگلیس امروز مصاحبه داشتم و گفتم حکومت محافظه کار همان روش و زبان را بکار میبرد که طرف آن در تهران. آقای کامرون اولین حکومتی است که گفت اگر ایران دست برندارد و جنگ شود ما در آن شرکت میکنیم و این کافی نبود، انگلستان اولین کشور بود که به تحریم بانک مرکزی دست زده است. و این دو کار زیانش به مردم ایران می رسد. تحریم بانک مرکزی گرانی بوجود می آورد که مردم را اذیت خواهد کرد. الان تورم همان رایانه را از بین برده است. تحریمها بر این گرانی خواهد افزود. خب این در افکرا عمومی مردم ایران زمینه ایجاد میکند که این انگلیسها باز اتش بیار معرکه شده اند. متاسفانه انگلیس ها سابقه تاریخی خوبی در ایران ندارند. اما در ایران، حکومت مافیاهای نظامی و مالی اگر کمترین دقده ای برای حقوق مردم داشت اینکار را نمیکرد باید میرفت دنبال حقوق ملی و بگوید که ما مردم صلح دوستی هستیم و نیازی به جنگ و تحریم اقتصادی نیست و اگر مسئله ای هم هست میتوانیم با هم حل کنیم. اما نه اینکارها را نکرده است.

بعنوان واکنش به سفارت چماقدار فرستاده است و قبل از آنهم مجلس روابط را تا حد امور کنسولی کم کرده است.

این رژیم چون در نظرش علم و دانش بی ارج است. خیلی راحت به چماقدارانش عنوان دانشجو میدهد و توجه نمیکند که برای این ملت و نسل جوان این ملت هیچ آبرویی در دنیا باقی نمیگذارد وقتی به چماقدارن خود عنوان دانشجو میدهد.

آنطور که بمن اطلاع داده اند حمله کنندگان گروهی هستند بنام عماریون بسجی هایی که مربوط به اقای خامنه ای هستند. خامنه ای صحبتی کرده است و آنها هم حمله کرده اند. حال سئوال اینست که چرا ایشان اینکار را کرده است؟ زمانی که انتخاب کرده است درست قبل از اعتصاب عمومی در انگلستان و اجلاس کشورهای عمومی کشورهای اروپایی بوده است. خب اینکار به کمک اقای کامرون آمده است.

رژیم فکر میکند مردم ایران را در لب پرتگاه جنگ و تحریم اقتصادی قرار بدهد. از داخل رژیم به من اطلاع داده اند.دستگاه آقای خامنه ای به این استدلال رسیده است که جنگ حتمی است. اما غربی ها الان آمادگی ندارند. ما اگر صبر بکنیم که دو سال دیگر حمله کنند آنوقت شکست حنمی است. ما باید کاری بکنیم که آنها برانگیخته شوند تا عملی بکنند و تمام بشود و نتوانند دنبالش را بگیرند. علاوه بر اینکه انتخابات هم هست و نگرانی اصلی رژیم تحریم عمومی انتخابات است. نه میتواند باز کند تا تنور انتخابات را داغ کند و نه میتواند ببندد که بسته است مردم در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

شما تحریک میکنید برای اینکه بحران را دامن بزنید والا اینکار را نمی کردید. شما هم به این بحران نیاز دارید. آن انفجارها هم که هست و چشم انداز هم تاریک است. زیرا در ژانویه اروپا میخواهد تحریمها را تشدید کند و آمریکا هم دندانها را دارد تیز میکند. این گروگها اگر بخواهند بجان ایران بیفتند پس اینده بهتر از گذشته نیست. حالا دیدم که در تلویزیون رژیم توجیه میشد. سئوال کننده از یک کارشناس می پرسید که ایا اینکار باعث تشدید تحریمها نمیشود و او هم پاسخ داد که اینها هر چه میخواستند کرده اند! شما به این استدلال توجه کنید حالا تازه این زورمدار کارشناس استو اصلا به ذهن او نمی اید که در این دنیا یک مردمی هم زندگی میکنند و یک افکار عمومی هم وجود دارد. اینکه جنگ بشود یا نه را افکار عمومی میکنند. پس تو آقای کارشناس چرا تحریک میکنی. الان در آمریکا موافقان جنگ به ۵۰ درصد رسیده است. اگر آدمی بیماری عقلی یعنی اعتیاد به زور نداشته باشد به جنگ تحریک نمیکند؟ یک آدمهایی هم در خارج هستند که بنوبه خود رفتار رزیم را مبنا قرار میدهند که حقارت خود را در دریوزگی اشکار میکنند که بله بیایید و بمباران کنید. افکار عمومی غرب وجود دارد. اگر موافق نشود نه تحریم ممکن میشود و نه جنگ. اما شما کاری کرده اید که فعلا با شدیدترین تحریمها موافق است و با این رفتاری که رژیم میکند فردا با جنگ هم موافقت خواهد کرد. اما آقایانی که در رژیم هستید و می گویید که اینها الان آمادگی ندارند زودتر عمل کنند بهتر است که دو سال دیگر عمل کنند. این غربی ها میگفتند شما دارید زمان میخرید. معلوم میشود شما خود بیشتر برای جنگ عجله دارید. این هارت و پورتهای سبکسرانه که میکنید، که تحریک آمیز است و نشان میدهد علاوه بر زورمدار بودن سبک مغز هستید. شما گمان میکنید برای جنگ آمادگی برای چه لازم است؟ مگر بمب و موشک ریختن بر سر مردم آمادگی میخواهد که الان نداشته باشند و دو سال بعد پیدا کنند؟

همان قدر که افکار عمومی در غرب موثر است عزم شما مردم ایران چند بار بیشتر موثر است. کلید مشکل دست شماست. چند نوبت من هشدار عرض کردم. یک مطلب را بگویم. در غرب اگر کسی بموقع هشدار دهد و حرفش درست از اب در بیاید، به او بارک الله میگویند. مثلا اقتصاد دانانی که دو سال قبل از بروز، بحران را پیش بینی کرده بودند خب حالا همه میگویند عجب اقتصاد دانان دانشمندی بودند و بی غرض بودند و واقعیت را دیدند وگفتند. حالا در ایران بگویید که من این وضعیت را در فلان تاریخ دیدم و هشدار دادم، خواهند گفت باز این بنی صدر منم میکند. بابا میخواهم بشما بگویم علم در زندگی مهم است. بیهوده نیست که اینها بر جهان مسلط شده اند. به علم بها داده اند. مرتب هشدار دادم که اگر شما مردم عمل نکنید جای خالی را زور پر میکند و این قاعده است و این غرب می اید و آن خلا را پر میکند. حتی تمام آن خشونتهایی که الان گرفتارش هستید شماره کردم . شما اگر جنبش بکنید خشونت زدوده میشود. هم از درون رها می شوید هم از فشار بیرون و هم این موقعیت تاریخی را صرف رشد می کنید. کشوری دارید که از نفت درآمد دارید و بحای تبدیل آن بسرمایه تبدیل میکنید برای واردات.

ما هم شما را ول نمیکنیم. همه آنهایی که نگران سرنوشت ایرانند شما را رها نخواهند کرد. همه آنهایی که ایستاده اند که ایرانیان استقلال و ازادی داشته باشند، آنقدر با شما سخن خواهیم گفت و آنچه از دلیل می یابیم را با شما در میان خواهیم گذاشت تا حرکت کنید. زیرا شمایید که باید مستقل شوید، شمائید که باید آزادی را باز یابید، شمائید که باید از فقر و خشونت ازاد شوید. شمائید که باید صاحب سرنوشت خویش باشید. پس باید با شما حرف بزنیم. گوش ندهید حرف می زنیم، گوش بدهید حرف می زنیم، تا وقتی که بحرکت در بیایید. با این امید، با این اعتماد بشما به ملتی دارای وجدان تاریخی غنی و با فرهنگ صحبت میکنیم و هشدار میدهیم. گاهی هم با هیجان با شما صحبت میکنیم. اما همه اینها از راه علاقه و وطن دوستی است . علاقه به صلح در جهان و بهزیستی برای همه مردم جهان خصوصا مردم ایران است.

ایران گلوبال :

انتخابات مجلس نهم به روایت تصویر

رشيد شهبندي، فردي كه به احمدي نژاد كفش پرتاب كرد, زير شكنجه و در معرض اعدام!

بر اساس اين گزارشات, فردي که به سوي احمدي نژاد کفش پرتاب کرده بود و بازداشت گرديد،هم اكنون تحت فشار و شکنجه بسيار ميباشد و گفته ميشود، احتمال دارد حکم سنگيني به وي بدهند، و حتي به گفته برخي از نفراتيكه تا حدي از وضعيت وي اطلاع داشته اند، احتمال و امکان دادن حكم اعدام به رشيد شهبندي نيز وجود دارد.

رشيد شهبندي چند سال پيش به اتهام توهين به رهبري در زندان اوين بوده است. او همچنين بخاطر اعتراض به خاتمي و پرتاب تخم مرغ به سمت وي. پرونده اي نيز در اين رابطه دارد.

گفته ميشود، احتمال دارد كه براي رشيد شهبندي به خاطر پرونده هاي قبلي و پرتاب کفش به سمت احمدي نژاد حکم سنگيني همچون اعدام صادر گردد.

لازم به ذکر است که وي بدليل مشكلاتي كه براي خانواده اش پيش آمده بوده, منجمله هزينه زيادي كه جهت درمان فرزندش براي درمان سوختگي مي بايست پرداخت مي كرده است, با مشكل مالي و اقتصادي زيادي دست به گريبان بوده و از اين رو در حين روبرو شدن با احمدي نژاد, و شنيدن دروغ هاي او در برابر كارگران, اقدام به پرتاب كفش خود به سوي او مي كند تا بلكه به اين وسيله, اعتراض و نفرت خود را آشكار كند.

آژانس ايران خبر

فیلم / آحوند در برنامه تلویزیونی : خدا لعنت کند زنی را که با شوهرش همخوابی نمیکند

دلار 1520 تومان شد

با وجود نوسان پر شیب نرخ دلار مسئولان همچنان وعده کنترل قیمت دلار را می‌دهند از سوی دیگر بازار به کار خود ادامه می‌دهد.

به گزارش ایسنا، سکه طرح قدیم روز پنج‌شنبه در بازار آزاد تهران با پنج هزار تومان کاهش ۶۲۵ هزار تومان، سکه طرح جدید ۶۰۲ هزار تومان، نیم سکه ۲۹۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۷۷ هزار تومان معامله شد.

بر این اساس هر مثقال طلای ۱۷ عیار ۲۴۳ هزار تومان، هر مثقال طلای ۱۸ عیار ۲۵۸ هزار و ۵۱۰ تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۵۶ هزار و ۱۰۰ تومان عرضه شد.

همچنین روز گذشته دلار در بازار آزاد هزار و ۵۲۰ تومان، یورو هزار و ۹۷۰ تومان و هر پوند دو هزار و ۴۳۰ تومان معامله شد.

امروز نیز از بهای نرخ طلا در جهان کاسته و قیمت هر اونس طلا به هزار و ۵۶۲ دلار رسیده است و باید دید که در روز شنبه که اول هفته است قیمت‌ها چگونه رقم خواهند خورد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: