گزارش مراسم روز دانشجو در دانشکده ادبيات دانشگاه تهران

در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در تالار فردوس دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مطرح شد:
مطالبه ی دانشجويان و مردم رفع حصر و آزادی زندانيان سياسی است

گزارش حاشيه: مراسم روز دانشجو در ۱۶ آذر سال ۹۲ در تالار فردوسی دانشکده ادبيات دانشگاه تهران با شعار هايی مبنی بر خواست رفع حصر از آقايان موسوی ، کروبی و خانم رهنورد و آزادی تمامی دانشجويا و زندانيان سياسی برگزار شد.

اين مراسم که به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی از ساعت ۲ بعد از ظهر آغاز شد از همان ابتدا با شعار های دانشجويان همراه بود. در ابتدای مراسم سرود ای ايران، ياردبستانی، ايران ای سرای اميد و سر اومد زمستون در سالن پخش می شد که دانشجوايانی که بعضا دستبند ها و شال های سبز با خود داشتند به همخوانی اين سرود ها پرداختند. در دست برخی از حضار عکس هايی از آيت الله خمنی و خاتممی و بعضا دکتر مصدق و البته مير حسين موسوی به چشم می خورد. شعار يا حسين مير حسين هم بار ها سر داده شد.

در ميان جمعيت پلاکاردهايی که روی ها شعار هايی نوشته شد بود به چشم می خورد از جمله:

درود بر خاتمی سلام بر موسوی
کروبی و موسوی و رهنور آزاد بايد گردند
زندانی سياسی آزاد بايد گردد
دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد
ياشار دارالشفا آزاد بايد گردد
مجيد توکلی شرف جنبش دانشجويی آزاد بايد گردد
اميد رسا ترين اعتراض ماست
يه روز خوب می آد
همه چيز عاليه جای رفقامون خاليه
صمد خطيبی را آزاد کنيد
بسيجی واقعی همت بود باکری
رئيس جمهور اميد ما هنوز در حصر است
ای اهل حرم مير علمددار نيام
ماندلاهای جوان ما: عماد بهاور، عبدالله مومنی، حسن اسدی ، ياشار دارالشفا
دانشجو می ميرد ذلت نمی پذيرد
ننگ ما ننگ ما صدا و سيمای ما
مراسم بعد از قرائت قرآن و سرود ملی با سخنان مجری برنامه آغاز شد. مجری برنامه در سخنانی يک روند تاريخی از جنبش اعتراضی مردم ايران را بيان کرد که هر زمان به نام های مشخصی می رسيد با تشويق شديد حضار مواجه می شد.

رهبر بايد بره
وی در بين سخنان خود از ميرزا کوچک خان، ستار خان و باقر خان، شهدای جنبش مشروطه، دکتر مصدق، علی شريعتی، مطهری و بهشتی نام برد. در بخشی از سخنان مجری به وضعيت امنيتی دانشگاه و عملکرد فرهاد رهبر انتقاد کرد که اين سخنان با شعار » رهبر بايد بره ، رهبر بايد بره» دانشجوان همراه شد. در بخش ديگری از برنامه مجری ضمن اشاره به مخالفت شهيد بهشتی با شکنجه گفت که اگر شهيد بهشتی می ماند لکه ننگ کهريزک و اوين بر پيشانی انقال بنقش نمی بست. در اين زمان حضار يک صدا شعار » زندانی سياسی آزاد بايد گردد» را سر دادند. مجری در ادامه ياد و خاطره ندا آقا سلطان، سهراب اعرابی، محمد روح الامينی و ديگر شهدای جنبش سبز را گرامی داشت که حضار به احترام شهدا از جای برخاسته و شروع به تشويق کردند.

آقای موسوی مخالفان شما توانايی اداره يک نانوای هم ندارند
در بخش ديگری از برنامه مجری برنامه ضمن خواندن جملاتی از امام خمينی مبنی بر اين که : آقای موسوی! مخالفان شما توانايی اداره يک نانوايی هم ندارند» گفت که امام پشت تمام نخست وزيران خود بوده است . در اين زمان شعار نخست وزير امام آزاد بايد گردد، کروبی و موسوی آزاد بايد گردند، در سالن طنين انداز شد. پلاکارد هايی هم منقوش به تصوير امام با جمله معروف ايشان در تايدد مير حسين موسوی در دست حضار ديده می شد. در ادامه مجری نام زندانيان سياسی همچون محسن ميردامادی، مصطفی تاج زاده، بهزاد نبوی را برد. که با تشويق حضار مواجه شد. همچنين از دانشجويان زندانی همچون عبدالله مومنی، مجيد توکلی، ياشار دارلشفا و ديگر دانشجويان زندانی نام برد که با تشويق حضار روبرد گرديد.

شکوری راد: روحانی تلفيق خاتمی و هاشمی است
در ادامه مراسم شکوری راد نماينده مجلس ششم و عضو جبهه مشارکت ايران اسلامی و از اعضای ادوار انجمن اسلامی دانشگاهتهران به پشت تريبون رفت. وی در سخنانی ضمن گراميداشت ياد و خاطره نلاسون ماندلا رفتار و کردار وی را اسلامی تراز بسياری از مدعيان اسلام داخلی دانست. وی در بخشی از سخنانش گفت: » ماندلا با اين که مسلمان نبود، اما مسلمان تر از برخی خطبای جمعه ما است که در تريبون نماز جمعه دستوراعدام می دهند» وی در ادامه با اشاره به حصر و زندانی ها گفت کسی در حصر است که اعلام کرده است خط قرمز اش حق مردم است و از آن نمی گذرد. وی در نزد مردم هر روز عزيز تر می شود. در اين هنگام حضار شعار يا حسين مير حسين سر دادند.
شکوری راد در ادامه سخنانش ضمن اشاره به انتخابات ۲۴ خرداد گفت: ابتدا نگذاشتند خاتمی بيايد، بعد نگذاشتند هاشمی بيايد. اما مردم به روحانی که يک هاشمی و خاتمی تلفيق شده است را می دادند. وی در انتهای سخنانش گفت که دانشجويان نماد کليت جامعه هستند و اين صدای کل جامع است که خواهان پايان يافتن حصر ها و زندان هاست.

تشويق بی امان نخست وزير امام
در ادامه برنامه کليپی از سوی انجمن اسلامی دانشجويان پخش شد که در بخشی از آن تصاويری از مير حسين موسوی در زمان نخست وزير دوران امام پخش می شد که هر لحظه که عکس مير حسين می آمد تشويق حضار شديد تر می شد و شعار يا حسين و مير حسين در سالن بلند تر داده می شد. در ادامه اين کليپ تصاويری از تخريب کوی دانشگاه در ۱۸ تير ماه پخش شد که با شعار «مرگ بر ديکتاتور» دانشجويان همراه شد. همچنين برخی صحنه ها عکس احمديد نژاد پخش شد که دانشجويا ن وی را هو کردند. در ادامه اين کليپ سخنرانی محمد خاتمی و مير حسين موسوی در ۱۶ آذر های گذشته پخش شد که با استقبال شديد حضار مواجه گرديد. در انتها نيز سخنان روحانی در تبليغات انتخابايت پخش شد که قول رفع حصر و زندان ها را داد که در اين لحظه دانشجويان شعار «روحانی يادت باشه موسوی بايد باشه» سر دادند

محمدرضا خاتمی: جلوی غارتگران بايد ايستاد
محمد رضا خاتمی ديگر سخنران اين برنامه بود که ضمن درورد فرستادن بر شهدای جنبش دانشجويی و شهدای جنبش سبز سخنان خود را آغاز کرد. وی در بخشی از سخنانش ضمن اشاره به زندان ها و حصر ها گفت ما می بخشيم اما اين به آن معنا نيست که از خواست و مطالبه به حق خود که آزادی تمامی زندانيان سياسی و رفع حصر از بزرگان جنبش است بگذريم.
خاتمی در بخش ديگری از سخنانش ضمن اشاره به وضعيت نا به سامان ۸ سال دولت گذشته گفت که: در ۸ سال گذشته علاوه بر سرکوب و دروغ غارت بزرگی هم صورت گرفته و يک ويرانه به دولت فعلی تحويل داده شده است. بايد دست در دست هم اين ويرانه را آباد کنيم. وی در بخشی ديگری از سخنانش ضمن برمردن خصوصيات ماندلا و گاندی گفت: چرا راه دور برويم در همين ايران خودمان مادر سشهراب اعرابی هم اعلام کرده است که اگر زندانيان سياس يآزاد شوند از خون پسرش می گذرد اين يعنی بخششش.» در اين جا دانشجويان به ياد شهدای جنبش سبز از جمله سهراب اعرابی ايستادند و شروع به دست زدند کردند.

رياست دانشگاه استعفا استعفا
در بخش ديگری از برنامه مجری برنامه ياد و خاطره آيت الله منتتظری را گرامی داشت که برای چند دقيقه فضای سالن سر تا سر تضشويق آيت الله منتظری شد .و شعار روحانی واقعی منتظری صانعی در سالن طنين انداز شد. مجری برنامه در ادامه از مراجع سبزی همچون صانعی، بيات زنجانی و دستغيب شيرازی تشکر کرد. در اين مراسم شعار های همچون ننگ ما ننگ ما صدا و سيمای ما نيز گفته شد. در ادامه برنامه مجری برنامه ضمن اعلام اين که مادران صلح و مادران شهدای جنبش سبز می خواستند وارد دانشگاه شوند که با ممانعت حراست دانشگاه تهارن به دستور مستقيم رياست امنيتی اين دانشگاه فرهاد رهبر مواجه شدند. از فضای امنيتی که فرهاد رهبر در دانشگاه ايجاد کرده بود انتقاد کرد و دانشجويان شعار: «رياست دانشگاه استعفا استعفا » سر دادند.

اجرای بی تنازل قانون اساسی
در انتهای برنامه بعد از خواندن بيانيه انجمن اسلامی پيام تصويری محمد خاتمی پخش شد که در آن خواستار اجرای بی تنازل قانون اساسی و بازگشت فضای آرام به دانشگاه ها و جامعه شده بود. خاتمی در اين پيام تصويری ضمن گراميداشت ياد شهدای جنبش دانشجويی خواستار آزادی تمامی زندانياين سياسی و رفع حصر از بزرگان جنبش شد. در انتهخای برنامه نيز دانشجويان با سردادن شعار های ياحسين مير حسين و زندانی سياسی آزاد بايد گردد سالن را ترک کردند. البته قابل ذکر است که حراست دانشگاه تهران به دستور مستقيم فرهاد رهبر تلاش داشت فضای امنيتی و رعب و وحشت در محيط دانشکده ادبيات ايجاد کند که دانشجويان با آرامش و متانت اين اجازه را به اين ماموران فرهاد رهبر ندادند.

فواد شمس
خبرنگار هفته نامه حاشيه

Advertisements

دربارهٔ seyedezatollahrashmi

فعال سیاسی بر علیه جمهوری اسلامی خونخوار

Posted on دسامبر 8, 2013, in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink. بیان دیدگاه.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: